Polityka Prywatności

Administrator danych:

Właścicielem strony damianweglarz.pl oraz Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest All4u sp. z o.o. Adres: 30-694 Kraków, Szczegów, nr 21, NIP: 6793103524 Kontakt do Administratora danych: kontakt@damianweglarz.pl tel: 605 607 430

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych jak i interesów osób, których dane dotyczą. Dane zbierane i przetwarzane są z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem, do oznaczonych i zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

Dane osobowe są pobierane i przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie portfolio oraz ewentualnego nawiązania współpracy lub realizacji zleconych projektów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanej "RODO").

Cel zbierania danych osobowych jest każdorazowo określony w zakresie podejmowanego przez Użytkownika działania. Dane mogą być pobierane w celu:

 1. nawiązania kontaktu na podstawie zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy na stronie portfolio,
 2. nawiązania i realizacji ewentualnej współpracy lub zleconych projektów,
 3. zapisu do newslettera informacyjnego (dane przekazywane są w formularzu zapisu do newslettera).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do nawiązania kontaktu lub współpracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, mogę przekazywać dane osobowe innym podmiotom realizującym zadania na moją rzecz, np. dostawcom usług hostingowych lub firmom oferującym narzędzia do wysyłki newsletterów. Jednakże w każdym takim przypadku zachowuję pełną kontrolę nad danymi i gwarantuję ich bezpieczeństwo.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Stronę prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa Użytkowników

Prawa Użytkowników dotyczące przetwarzania i wycofywania danych osobowych wynikają z RODO. Każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe ma

 1. pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)
 2. prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  • - dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
  • - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:
  • - prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
  • - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • - dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • - został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:
  • - są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
  • - przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
  • - osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji
  • - dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany samodzielnego uzupełnienie i edycji danych w koncie Użytkownika

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.

Działania marketingowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe i podejmuje działania marketingowe polegające między innymi na:
  • - wyświetlaniu treści i reklam graficznych dopasowanych lub nie do preferencji Użytkownika
  • - przesyłaniu wiadomości newsletter e-mail lub/i SMS z komunikatami wraz z informacjami handlowymi o ile użytkownik wyraził na nie zgodę
 2. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są do profilowania, czyli dopasowania treści i komunikatów marketingowych do preferencji i zachowań Użytkownika. Dane są automatycznie przetwarzane przez: Google, Facebook, SALESmanago, FreshMail.

Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • - realizacji celów określonych powyżej w części "Działania marketingowe";
  • - prowadzenia anonimowych statystyk w celach statystycznych i marketingowych.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • - „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • - „stałe” (persistent cookies) to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowe, której używa Użytkownik.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), kierowania reklam zindywidualizowanych na urządzeniach takich jak komputer, telefon komórkowy itp.
 9. Administrator przetwarza także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Strony (adres IP, domena)